ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÉS ADATVÉDELMI TÁJÉKOZTATÓ

Alkalmazási terület

1. Ezen feltételek alkalmazandók mindazokra a szerződésekre, amelyek az EURO-PURATOR Kft. (1016 Budapest, Piroska u. 5.), mint szállító és megrendelője között jönnek létre.

2. Ezeknek a feltételeknek az alkalmazása csak akkor és annyiban mellőzhető, amennyiben a szállító és a megrendelő az eltérésben kifejezetten megállapodnak.

A szállítási szerződés létrejötte

3. A szállítási szerződés a szállító és a megrendelő között akkor jön létre,

3.1. ha a megrendelő és a szállító egymással szerződést köt, vagy

3.2. ha a megrendelő rendelését a szállító írásban visszaigazolja, vagy

3.3. ha a szállító írásbeli ajánlatot tesz, melyet a megrendelő írásban elfogad.

Ha a megrendelő rendelésére a szállító eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz, a nyilatkozat új ajánlatnak minősül és a szerződés csak a megrendelő írásbeli elfogadása esetén jön létre.

Ha a szállító ajánlatot tesz, az ajánlati kötöttségek ideje 30 naptári nap. Ha a szállító ajánlatát a megrendelő írásban nem fogadja el, a felek között szerződés nem jön létre.

Ha a szállító ajánlatára a megrendelő eltérő tartalmú elfogadó nyilatkozatot tesz, a nyilatkozat új megrendelésnek minősül és a szerződés csak a szállító írásbeli visszaigazolása esetén jön létre.

Szállítandó áruk

4. Amennyiben a megrendelő egyedi igényeit tételesen és írásban nem sorolta fel és az a szállító részéről nem került írásban visszaigazolásra, a típustermékek adatai a mértékadóak.

A megrendelő egyedi igényéből eredő kár esetén a szállító kártérítési felelősségét kizárja, ha a megrendelő egyedi igényét előzetesen, teljes körűen és írásban a szállító felé nem jelentette be, illetve ha azt a szállító írásban a megrendelő felé nem igazolta vissza.

Vételár

5. A szerződésben szereplő vételárat a szállító az alábbi körülmények hatásának tényleges mértékéig egyoldalúan megváltoztathatja, ha

a) jogszabály, hatósági rendelkezés, illetve azok változásai azt indokolttá teszi(k),

b) a szerződéskötés után olyan tény vagy körülmény következett be, amelyre a szerződés megkötésekor az elvárható gondosság mellett sem lehetett számítani,

c) ha a szállítás időpontja és a szerződés napja között legalább 30 nap eltelt és ezen időtartamon belül a forint az euróhoz képest a Magyar Nemzeti Bank hivatalos árfolyama szerint 2 %-ot meghaladóan leértékelődött.

A teljesítés helye és ideje

6. A teljesítés helye a szállító mindenkor megadott raktártelepe.

A megrendelő köteles a megrendelt áru elszállításáról maga gondoskodni. A megrendelő az áru elszállításához szükséges szállító járművet a megadott szállítási napon oly időben és állapotban köteles kiállítani, hogy az áru járműbe történő berakására elegendő idő álljon rendelkezésre, és a szállítás megtörténhessen.

Az árunak a megrendelő járművére történő rakásáról a megrendelő kérésére a szállító gondoskodik.

7. A szállító a megrendelés írásos visszaigazolásában, illetve a szerződésben, vagy az árurendelkezésre állásakor írásban vagy telefonon értesíti a megrendelőt a termék elszállíthatóságáról. Amennyiben a terméket az értesítéstől számított 30 napon belül a Megrendelő nem veszi át, úgy kell tekinteni, hogy arra nem tart igényt és ez esetben a 18. pontban foglaltak az irányadók.

Amennyiben a Megrendelő az általa átvett terméket 30 napon belül nem szállította el, úgy a 31. naptól a szállító – eltérő megállapodás kivételével- tárolási díjat számít fel.

8. Megrendelő hozzájárul, hogy a szállító a megrendelés teljesítéséhez alvállalkozót vehet igénybe.

Mennyiségi és minőségi átvétel

9. A mennyiségi és minőségi átvétel helye a teljesítés helye.

10. Ha a megrendelő az árut anélkül vette át, hogy mennyiségi, minőségi kifogásait és fenntartásait a szállítóval azonnal közölte volna, ellenkező bizonyításig vélelmezni kell, hogy a szállító szerződésszerűen teljesített.

11. Az átvételkor fel nem ismerhető mennyiségi és minőségi hibákat a megrendelő a tényeket bizonyító okmányokkal együtt a hiba felfedezésekor azonnal a szállítónál írásban köteles bejelenteni. A szállító azonban semmi esetre sem felel, ha a mennyiségi kifogásokat, a szállítás napját követő 2 napon belül, minőségi kifogás esetén, 8 napon belül a megrendelő nem jelentette be írásban.

Szavatosság, jótállás

12. A szállító az általa forgalmazott termékeinek forma- és funkciótartására – szakszerű szállítás, beépítés, üzembe helyezés és üzemeltetés esetén – a jogszabályban előírt jótállást vállalja. Az un. kopó alkatrészekre a szavatosság nem érvényes.

13. A szállító garantálja, hogy termékei rendeltetésszerű használatra alkalmasak. Ha a szállító a szerződésben felhívja a megrendelő figyelmét az áru csökkent minőségére, az ilyen áruk tekintetében minőségi kifogás nem támasztható.

14. Ha a szállított áru minőségileg hibás, a szállító a 10. pontban rögzített határidőn belül az árut választás szerint megjavítja, kicseréli vagy árengedményt ad.

Fizetés

15. A szerződésben szereplő bruttó vételárat a megrendelő köteles a szállítónak megfizetni, a megállapodás szerinti ütemezésben.

Abban az esetben, ha a megrendelő a fizetési kötelezettségének késedelmesen tesz eleget, a szállító jogosult a Polgári Törvénykönyv 6:48 § és 6:155 § szerinti késedelmi kamatot a megrendelőtől követelni.

16. A szállított minden esetben tulajdonjog fenntartással él a leszállított áruk tekintetében mindaddig, amíg a teljes vételár nem kerül megfizetésre. Az áruk tulajdonjoga a vételár teljes kifizetése után száll át megrendelőre.

17. Lejárt számlák megléte esetén szállító fenntartja a jogot mindazon áruk és/vagy szolgáltatások további szállítását beszüntetni, amelyeket bármilyen, abban az időpontban hatályban lévő Szerződés előír anélkül, hogy bármilyen felelősség emiatt szállítót terhelné. A szállítás leállítása után és a szerződés megtagadásának elfogadása előtt szállítónak jogában áll felszámítani a költségek azon részét, amelyek a szállítás során felmerültek.

Biztosíték

18. A szállító biztosítékot követelhet, ha a megrendelő pénzügyi helyzete kétségekre adhat okot arra vonatkozóan, hogy a fizetési feltételeknek eleget tud tenni. Ilyen körülmény – többek között – ha a megrendelő a fizetéssel 30 napot meghaladó késedelembe esett korábbi ügyleteknél.

Elállás a szerződéstől

19. Amennyiben a megrendelő a szállítási szerződés létrejöttét követően nem tart igényt a megrendelt árura vagy szolgáltatásra, akkor a szállítónál felmerült összes költségen túlmenően 30 % stornírozási díjat is köteles kifizetni. Ez a díj egyedi gyártású termék esetén a teljes termékár. A megrendelő a szerződéstől a szerződés megkezdésének teljesítése előtt bármikor elállhat, köteles azonban a szállító kárát megtéríteni. (Ptk.6:249.§)

20. Ha a teljesítés a megrendelő olyan egyedi igénye miatt, mely a forgalomban szokásos mértéke meghaladó módosítást igényelne, akadályba ütközik vagy lehetetlenné válik, a szállító a szerződéstől a jövőre nézve elállhat.

Amennyiben a szerződés teljesítése szállító részére jelentős veszteséget okoz, szállító elállhat a szerződés teljesítésétől.

Visszáru

21. Szállító csak az általa forgalmazott terméket – annak eredeti számlájával történő igazolása mellett - fogadja el visszáruként a termék megrendelő általi átvételétől számított 5 munkanapon belül. Visszáru küldésére csak előre egyeztetett módon és időben van lehetőség.

22. A visszáruk küldése – a felek eltérő megegyezésének hiányában - a megrendelő költségére és kockázatára történik. Szállító a termékeket kizárólag eredeti csomagolásban és állapotban fogadja el.

23. Szállító a visszáru kezelési díjat számít fel a visszaküldött termékek kezelése és tisztítása után melynek mértéke 16 000 Ft+Áfa/megkezdett munkaóra. A szállító a visszáru átvételét követően felülvizsgálja a terméket, törött, sérült terméket nem fogad el.

24. A visszáru visszavételi ára minden esetben egyedi elbírálás alapján kerül megállapításra.

25. Szállító a termékek visszavételének visszautasítási jogát fenntartja.

Alkalmazandó jog, jogviták

26. Az e feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek a szállítási szerződésre vonatkozó fejezete az irányadó.

27. A megrendelő és szállító közötti jogviszonyból eredő minden esetleges jogvitára a felek minden más bíróság hatáskörének és illetékességének kizárásával értéktől függően kikötik ………………………………….. hatáskörét.

Adatvédelmi tájékoztat

28. Ez a weboldal Magyarországon a magyarországi székhellyel rendelkező Euro-Purator Kft. kezelésében működik.

A cégünkről további részletes információt a KAPCSOLAT alatti elérhetőségen kaphat.

28.1. Ezen tájékoztató rögzíti, cégünk hogyan kezeli és védi azon információkat, melyeket Ön ezen weboldal használata során, illetve a promóciók, akciók és egyéb szervezett programok, valamint az Euro-Purator Kft. valamelyik tagjával való kommunikációja során írásban és egyéb módon (pl. telefonon, vagy e-mailben, vagy egyéb elektronikus úton) részünkre rendelkezésre bocsát, vagy az Euro-Purator Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából önkéntesen nyilvánosságra hoz.

Ha Önnek bármilyen kérdése, vagy észrevétele van ezzel a tájékoztatóval kapcsolatban, mielőtt használná ezt a weboldalt, vagy valamilyen információt bocsátana a cégünk valamelyik tagjának rendelkezésére, vagy a fentiek szerint nyilvánosságra hozna, kérjük lépjen kapcsolatba kollégáinkkal a KAPCSOLAT menüpont alatti megadott elérhetőségeinken.

Időről időre ezen tájékoztató változhat a különböző frissítések miatt. Az Euro-Purator Kft. fenntartja a jogot, hogy a jelen tájékoztatót egyoldalúan, előzetes általános értesítés nélkül módosítsa, a módosítást követő hatállyal. Erre való tekintettel ajánlott rendszeresen látogatni a jelen weboldalt abból a célból, hogy figyelemmel kísérhesse a változások elfogadhatóságát. Ezen tájékoztató utolsó frissítésének időpontja: 2018. augusztus 1.

Az adott információ rendelkezésre bocsátásával Ön kijelenti, hogy a jelen tájékoztatónak az információ rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja.

  • 28.2. Társaságunk az adatkezelése során különösen az alábbi alapelveket követi
  • a)a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átláthatóan kezeljük.
  • b)a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
  • c)az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
  • d)Társaságunk minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
  • e)a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Érintett csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
  • f)megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

28.3.Társaságunk az Érintett személyes adatait az alábbi jogcímek alapján jogosult kezelni:

  • a)az Érintett előzetes tájékoztatáson alapuló és Érintett önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
  • b)egyes esetekben, az Érintett adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Érintett figyelmét.
  • c)illetve bizonyos esetekben az Érintett személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

28.4. Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles önálló adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

28.5. Társaságunk az adatok kezelése során – a jogszerű működés és a szerződéseink teljesítése érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

a) IT szolgáltató: Név: …….. Kapcsolat: ……………………..

b) könyvelés, számvitel: Név: ………….. Kapcsolat: ……………

c) szállító: Név: ………. Kapcsolat

28.6. A kezelt adatok köre:

a) Szerződéses kötelezettségeink teljesítése (különösen: adásvételi szerződés, szolgáltatási szerződés, stb.) esetén az adatkezelés jogalapja jogikötelezettség, és a kezelt adatok köre: különösen: természetes személy esetén: teljes név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, lakcím, e-mail cím, telefonszám; jogi személy esetén: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám.

b) Honlap látogatása esetén az adatkezelés céljaa honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása, a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása, a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,a látogatottság mérésére, és egyébstatisztikai célok. Az adatkezelés jogalapja társaságunk jogos érdeke és a kezelt adatok köre: IP cím, a látogatás időpontja, a meglátogatott oldalak adatai, a Látogató által használt operációs rendszer és böngésző típusa.

c) Ügyintézés, és panaszkezelés esetén az adatkezelés célja az észrevételre, panaszra reagálás, válaszadás; a jogalapja jogi kötelezettség. A kezelt adatok köre: teljes név, születési név, születési hely, idő, anyja neve, adóazonosító jel, személyi igazolvány szám, lakcím, e-mail cím, telefonszám; jogi személy esetén: cégnév, cégjegyzékszám, székhely, adószám, statisztikai számjel, bankszámlaszám, e-mail cím, telefonszám.

28.7. A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Érintett számítógépére úgy, hogy azokat az Érintett internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Érintettől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Érintett a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni. A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Érintett előzetes hozzájárulását. Ezekről a weblap az Érintett első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaság az első látogatás megkezdésekor tájékoztatni köteles az Érintettet és kérni az Érintett hozzájárulását.

A Társaság nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Érintett hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaság azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblap esetleg nem az elvárt módon működik. Az alkalmazott sütik típusa:

a)rendszer sütik: a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgálnak, hozzájárulást nem igényelnek. A rendszert sütik alkalmazásának a célja a honlap működésének biztosítása.

b)nyomkövető sütik: az új session-ök és látogatók azonosítására használjuk, hozzájárulást nem igényelnek. A nyomkövető sütik célja, hogy a weboldal látogatása során harmadik személyek szolgáltatásaihoz kapcsolódik.

28.8. Az Önnel kapcsolatos információkat különféle módszerekkel gyűjtjük, ideértve az alábbi eseteket:

a)mikor az Euro-Purator Kft. weboldalán keresztül bocsátja Ön a rendelkezésünkre;

b)mikor Ön személyesen, telefonon, írásban, interneten keresztül, szolgáltatásaink használatával, vagy egyéb módon lép kapcsolatba velünk és információt bocsát rendelkezésünkre, vagy;

c)az információt az Euro-Purator Kft.-vel összefüggő internetes kommunikáció céljából Ön önkéntesen nyilvánosságra hozza.

Az Önnel kapcsolatos információkat együtt kezelhetjük és a fenti felhasználási célokkal összefüggésben összekapcsolhatjuk olyan adatokkal, melyeket Ön más módon biztosít számunkra, vagy melyeket harmadik féltől szerzünk be. Ezen információk tárolására sor kerülhet egyesített, illetve elkülönített adatbázisokban is.

Az Önnel kapcsolatos információt csak addig őrizzük, amíg azon cél megvalósításához elengedhetetlenül szükséges, a cél elérésére alkalmas, amelynek elérése miatt a gyűjtésére sor került, illetve addig, amíg bármely szerződés, vagy jogszabály azt lehetővé teszi.

Nem gyűjtünk információkat szükségtelen mértékben, sem olyan információkat, melyek szükségtelenek, vagy nem alkalmasak az elérni kívánt cél megvalósításához.

28.9. Az Önnel kapcsolatos Személyes Adatokat az Ön engedélye nélkül nem tesszük hozzáférhetővé harmadik fél részére, kivéve:

a) abban az esetben, ha alkalmazottaink, az Euro-Purator Kft. tagjai, munkatársaink, szállítóink, illetve kereskedelmi partnereink részéről az adatkezelés céljával összefüggően végrehajtandó feladatok teljesítése miatt az szükséges (ideértve az értékesítéshez kapcsolódó szolgáltatásokat) az értékesítésben történő segítségnyújtást, piackutatást, ügyfelek részére nyújtandó szolgáltatásokat; számlakezelést, az Ön részére biztosítandó termékek és szolgáltatások nyújtását és ellenőrzését);

b) abban az esetben, ha az Önnel kapcsolatos információ más cégekkel, pénzügyi szervezetekkel, vagy állami szervekkel történő közlése (jogszabályban meghatározottak szerint) bűnmegelőzési, illetve fogyasztóvédelmi okokból szükséges vagy kívánatos;

c) amennyiben jogszabály előírja, vagy lehetővé teszi.

Mi minden szükséges óvintézkedést megteszünk annak biztosítása érdekében, hogy azon alkalmazottaink, akik hozzáférhetnek az Önnel kapcsolatos információkhoz, megfelelő oktatásban részesülnek és így az információt a jelen iránymutatással, illetve az adatvédelmi jogszabályokban foglalt kötelezettségekkel összhangban tudják kezelni. Azon alkalmazottainkat, akik ezen kötelezettségüket nem megfelelően teljesítik, szükség esetén fegyelmi felelősségre vonjuk.

28.10. Közvetlen értékesítés során az általunk kezelt, Önnel kapcsolatos adatok felhasználhatók arra, hogy azok segítségével tájékoztassuk Önt szolgáltatásainkról, promóciónkról és különleges ajánlatainkról, illetve minden olyan információról, amelyek véleményünk szerint az Ön érdeklődésére tarthat számot.

Ezen információkat a következőképpen juttathatjuk el Önhöz:

a) email;

b) telefon;

c) szöveges SMS üzenet és / vagy bármely más elektronikus üzenetküldési forma (ideértve az MMS üzenetet, képüzenetet, videóüzenetet; következő generációs üzenetet);

d) postai úton;

e) faxon;

f) közösségi webszolgáltatás útján; egyéb, a fentiekben nem említett mobiltelefonos közlés útján; illetve;

g) bármely más módon, mely időről időre előtérbe kerül.

Bármikor lehetőséget biztosítunk arra, hogy korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen tudomásunkra hozhassa, ha Ön nem kívánja, hogy felhasználhassuk ezen információkat közvetlen értékesítési célokra. Ezen információkat kizárólag értékesítési célokra használjuk fel kivéve, ha jogszabály másként nem rendelkezik.

Előfordulhat, hogy az adatkezelés során úgynevezett "hallgatólagos beleegyezésre" támaszkodunk, de csak azokban az esetekben, ha azt jogszabály lehetővé teszi. Amennyiben a "hallgatólagos beleegyezésen" alapuló megközelítést alkalmazzuk, a jogszabályoknak megfelelően minden értékesítési jellegű üzenetünkben biztosítani fogunk olyan visszajelzési lehetőséget, amely alapján Ön visszautasíthatja a további ilyen jellegű üzenetküldést.

Ön akár megadta a "hozzájárulását", akár engedélyezett a "hallgatólagos beleegyezés" alkalmazása, akár küldhetünk Önnek közvetlen értékesítési ajánlatot, akár nem, mindenképpen az Ön elvárásainak megfelelően fogunk eljárni.

A közvetlen értékesítéssel kapcsolatban Ön bármikor felülvizsgálhatja korábbi álláspontját (ahogy az fentebb meghatározásra került), és korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen közölheti azt velünk, kapcsolatba lépve a következő elérhetőségünkön: Euro-Purator Kft.| 1016 Budapest, Piroska u. 5. info@euro-purator.hu.

Amennyiben Ön megváltoztatja korábbi álláspontját, az Ön Személyes Adata az Ön ilyen irányú döntése esetén töröljük adatbázisainkból.

Az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően Önnek joga van bármikor tájékoztatást kérni Személyes Adatainak kezeléséről. A tájékoztatás ingyenes. Az Ön ilyen jellegű kérését annak benyújtásától számított 30 napon belül teljesítjük. Amennyiben Ön Személyes Adatai kezelésével kapcsolatos kéréssel kíván hozzánk fordulni, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a KAPCSOLAT pontban feltüntetett elérhetőségünkön.

Kérjük, segítsen bennünket abban, hogy az Önnel kapcsolatos információ pontos, teljes és naprakész legyen. Amennyiben Ön úgy találja, hogy bármely, általunk kezelt, Önnel kapcsolatos információ helytelen vagy hiányos, kérjük lépjen kapcsolatba velünk a fent említett elérhetőségen. Bármely ilyen információt a lehető legrövidebb időn belül kijavítunk, illetve frissítünk.

Önnek jogában áll továbbá a jelen tájékoztatóban meghatározott elérhetőségeken tájékoztatást kérni a személyes adatai kezeléséről; kérni adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelés kivételével – törlését vagy zárolását; az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben tiltakozhat Személyes Adatai kezelése ellen; jogainak megsértése esetén, valamint az Adatvédelmi Törvényben meghatározott esetben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz és bírósághoz fordulni; és követelni az adatai jogellenes kezelésével kapcsolatos, vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével összefüggő Önnek okozott kár megtérítését. Az adatkezeléssel kapcsolatos részletes jogokat és jogorvoslati lehetőségeket az Adatvédelmi Törvény 13-17. és 30. alfejezetei tartalmazzák. Felhívjuk figyelmét, hogy egyes esetekben, a jelen tájékoztatóban meghatározott adatfelhasználásokkal összefüggésben a személyes adatokat az adatkezelő az Adatvédelmi Törvény 6. § (5) alapján is kezelheti. Ez azt jelenti, hogy a személyes adatok kezelésére az adatkezelőre vonatkozó egyes jogi kötelezettségek teljesítése céljából, valamint az adatkezelő, vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítése céljából szükség lehet. Ezen esetekben a személyes adatok az Ön hozzájárulásának visszavonását követően is kezelhetők. Az adatkezelő elérhetőségein ezzel kapcsolatban további információt kérhet.

28.11. Kötelességünk biztosítani az Önnel kapcsolatos információk védelmét. Abból a célból, hogy megvédjük az Ön Személyes Adatát különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen, ésszerű fizikai, elektronikus és igazgatási eljárásokat foganatosítottunk. Ezen tevékenységünk során különös tekintettel vagyunk arra, hogy az Ön Személyes Adatának kezelése során megakadályozzunk minden jogellenes, illetve illetéktelen eljárást. Mindezen intézkedések ellenére az Ön információjának biztonságát teljes mértékben nem tudjuk garantálni.

Az Ön információinak biztonságát a következő eszközökkel védjük:

a) kódolás használatával, ahol ez lehetséges;

b) jelszavas védelem használatával, ahol ez alkalmazható; és

c) az információkhoz való hozzáférés korlátozásával (például csak azon alkalmazottaink férhetnek hozzá, akik számára az a fent említett célok elérése érdekében szükséges).

28.12. Ez a weboldal tartalmazhat kapcsolódási lehetőséget más, általunk nem ellenőrzött weboldalakra, és más, általunk nem ellenőrzött weboldalak is adhatnak ilyen lehetőséget erre a honlapra. Bár mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy csak olyan weboldalakra biztosítsunk kapcsolódási lehetőséget, ahol a mi biztonsági és titoktartási iránymutatásunkkal megegyező szintű védelem létezik, amennyiben Ön elhagyja ezt a honlapot, nem tudunk felelősséget vállalni semmi olyan információ biztonságáért, melyet Ön más oldalakon ad meg. Ajánlott körültekintően és a titoktartási dokumentumok áttanulmányozásával eljárni a kérdéses weboldalakon!

Budapest, 2020.10.29.